Memando tablete (10/20 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Memando i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Memando
 3. Kako uzimati Memando
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Memando
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Memando i za što se koristi

Memando se ubraja u skupinu lijekova poznatih kao lijekovi protiv demencije. Gubitak pamćenja u Alzheimerovoj bolesti pripisuje se poremećaju prijenosa signala u mozgu. Mozak sadržava takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore koji su uključeni u prijenos živčanih signala važnih u učenju i pamćenju.

Memando spada u skupinu lijekova poznatih kao antagonisti NMDA receptora. Memando djeluje na navedene NMDA receptore poboljšavajući prijenos živčanih signala i pamćenje.

Za što se Memando koristi?

Memando se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Memando

Nemojte uzimati Memando:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na memantinklorid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Memando:

 • ako u anamnezi imate epileptičke napadaje
 • ako ste nedavno imali infarkt miokarda (srčani udar) ili ako bolujete od kongestivnog zatajenja srca ili nekontrolirane hipertenzije (povišeni krvni tlak)

U tim slučajevima liječenje mora biti pažljivo nadzirano, a Vaš liječnik treba redovito ponovno procjenjivati kliničku korist od uzimanja Memanda.

Ako imate oštećenje funkcije bubrega (problemi s bubrezima), liječnik treba pažljivo pratiti funkciju Vaših bubrega i ovisno o njoj, prilagoditi dozu memantina, ako je to potrebno.

Trebalo bi izbjegavati istodobnu primjenu lijekova koji se zovu amantadin (za liječenje Parkinsonove bolesti), ketamin (tvar koja se obično koristi kao anestetik), dekstrometorfan (obično se koristi za liječenje kašlja) i ostali antagonisti NMDA.

Ako ste nedavno promijenili ili namjeravate značajno promijeniti svoj način prehrane (npr. s normalne prehrane na strogu vegetarijansku prehranu) ili ako bolujete od stanja renalne tubularne acidoze (RTA – izrazito povećana količina tvari koje tvore kiseline u krvi zbog poremećaja rada bubrega (slaba funkcija bubrega)) ili teških infekcija mokraćnog trakta (struktura kroz koje prolazi mokraća), trebali biste obavijestiti svog liječnika, jer će Vam liječnik možda morati prilagoditi dozu lijeka.

Djeca i adolescenti

Memando se ne preporučuje za djecu i adolescente mlađe od 18 godina.

Drugi lijekovi i Memando

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Posebice, Memando može promijeniti učinak sljedećih lijekova, te će liječnik možda morati prilagoditi njihovu dozu:

 • amantadina, ketamina, dekstrometorfana (vidjeti dio „Upozorenja i mjere opreza“)
 • dantrolena, baklofena
 • cimetidina, ranitidina, prokainamida, kinidina, kinina, nikotina
 • hidroklorotiazida (ili bilo koja kombinacija s hidroklorotiazidom)
 • antikolinergika (lijekovi koje se uglavnom koriste za liječenje poremećaja kretanja ili crijevnih grčeva)
 • antikonvulziva (lijekovi koji se koriste za sprječavanje i ublažavanje napadaja)
 • barbiturata (lijekovi koji se uglavnom koriste za uspavljivanje)
 • dopaminergičkih agonista (lijekovi kao što su L-dopa, bromokriptin)
 • neuroleptika (lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja)
 • oralnih antikoagulansa.

Ako dođete u bolnicu, obavijestite svog liječnika da uzimate Memando.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek. Obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili planirate zatrudnjeti. Trudnicama se ne preporučuje upotreba memantina.

Žene koje uzimaju Memando ne bi trebale dojiti.

Memando sadrži laktozu.

Memando filmom obložene tablete sadrže laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Liječnik će Vam reći dopušta li Vam bolest sigurno upravljanje vozilima i rad na strojevima. Memando također može promijeniti Vašu sposobnost reagiranja, što čini upravljanje vozilima i rad na strojevima neprikladnima.

3. Kako uzimati Memando

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Preporu čena doza Memanda za odrasle i starije bolesnike je 20 mg jednom dnevno. Kako bi se smanjio rizik od nuspojava, ta doza se postiže postupno, pridržavajući se sljedeće sheme dnevnog liječenja:

 1. tjedan – Pola tablete od 10 mg jednom na dan
 2. tjedan – Jedna tableta od 10 mg jednom na dan
 3. tjedan – Jedna i pol tableta od 10 mg jednom na dan
 4. tjedan – Dvije tablete od 10 mg ili jedna tableta od 20 mg jednom na dan

Uobičajena početna doza iznosi pola tablete od 10 mg jedanput na dan (1 x 5 mg) tijekom prvog tjedna. Ova doza se povećava na jednu tabletu od 10 mg jedanput na dan (1 x 10 mg) u drugom tjednu, te na jednu i pol tabletu od 10 mg jedanput na dan (1 x 15 mg) u trećem tjednu. Od četvrtog tjedna nadalje, uobičajena doza je dvije tablete od 10 mg ili jedna tableta od 20 mg jedanput na dan (1 x 20 mg).

Doziranje u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega

Ako imate oštećenu funkciju bubrega, liječnik će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju. U tom slučaju, liječnik treba u određenim razmacima nadzirati funkciju bubrega.

Primjena

Memando treba uzimati na usta jedanput na dan. Kako bi imali korist od ovog lijeka, trebate ga uzimati redovito svaki dan, u isto doba dana. Tablete treba progutati s malo vode. Filmom obložena tableta od 10 mg se može podijeliti na jednake polovice. Tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.

Trajanje liječenja

Nastavite uzimati Memando onoliko dugo koliko od njega imate koristi. Vaš liječnik treba redovito procjenjivati Vaše liječenje.

Ako uzmete više Memanda nego što ste trebali

Općenito, uzimanje previše Memanda ne bi Vam trebalo naškoditi. Mogli bi Vam se javiti izraženiji simptomi opisani u dijelu 4. „Moguće nuspojave“.

Ako ste uzeli preveliku dozu Memanda, javite se svom liječniku za savjet jer bi Vam mogla zatrebati medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Memando

Ako ustanovite da ste zaboravili uzeti dozu Memanda, pričekajte i uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se neće javiti kod svakoga.

Općenito, opažene nuspojave su blage do umjerene.

Česte (može se javljati kod manje od 1 na 10 korisnika):

 • Glavobolja, pospanost, zatvor, povišeni rezultati testova jetrene funkcije, omaglica, poremećaji ravnoteže, nedostatak zraka, visoki krvni tlak i preosjetljivost na lijek.

Manje česte (može se javljati kod manje od 1 na 100 korisnika):

 • Umor, gljivične infekcije, smetenost, halucinacije, povraćanje, nenormalan hod, zatajenje srca i zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).

Vrlo rijetke (može se javljati se kod manje od 1 na 10 000 korisnika):

 • Napadaji.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • Upala gušteračne, upala jetre (hepatitis) i psihotične reakcije.

Alzheimerova bolest se povezuje s depresijom, samoubilačkim mislima i samoubojstvom. Ovi su događaji prijavljivani u bolesnika liječenih lijekom Memando.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. Kako čuvati Memando

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

Što Memando sadrži

Djelatna tvar je memantinklorid. Memando 10 mg

Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantinklorida što odgovara 8,31 mg memantina. Memando 20 mg

Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg memantinklorida što odgovara 16,62 mg memantina.

Pomoćne tvari su:

 • Jezgra tablete: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, bezvodni koloidni silicijev dioksid, talk i magnezijev stearat (Ph. Eur.).
 • Film ovojnica tablete : 30 postotna raspršina metakrilatne kiseline/etilakrilat kopolimera 1:1 (Ph. Eur.), talk, triacetin i simetikon emulzija.

Kako Memando izgleda i sadržaj pakovanja

 • Memando 10 mg

Bijele, ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete s razdjelnom crtom na jednoj strani (dužina tablete: 12,2 – 12,9 mm, debljina: 3,5 – 4,5 mm). Tableta se može razdijeliti na jednake polovice.

 • Memando 20 mg

Bijele, ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete (dužina tablete: 15,7 – 16,4 mm, debljina: 4,7 – 5,7 mm).

Memando filmom obložene tablete su dostupne u kutijama s 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 90, 98, 100 ili 112 filmom obloženih tableta u blisterima.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve vrste pakovanja.

Napomene:

Nositelj odobrenja

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođači

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str.5, 27472 Cuxhaven, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Saznajte više o alzheimerovoj bolesti u sljedećim tekstovima:

Ocjenite članak

4.50 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Memando tablete (10/20 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.