Sebivo (600mg) – Uputa o lijeku

Sebivo 600 mg filmom obložene tablete telbivudin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Sebivo i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Sebivo
 3. Kako uzimati Sebivo
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Sebivo
 6. Dodatne informacije

1. Što je Sebivo i za što se koristi 

Sebivo pripada skupini lijekova koji se nazivaju antivirusni lijekovi, a koriste se za liječenje infekcija izazvanih virusima.

Sebivo se koristi za liječenje odraslih osoba s kroničnim hepatitisom B.

Hepatitis B uzrokovan je infekcijom virusom hepatitisa B, koji se umnaža u jetri i uzrokuje oštećenja jetre. Liječenje Sebivom smanjuje količinu virusa hepatitisa B u tijelu zaustavljanjem njihova umnožavanja, čime se smanjuje oštećenje jetre i poboljšava njezina funkcija.

2. Prije nego počnete uzimati Sebivo 

Nemojte uzimati Sebivo

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na telbivudin ili bilo koji drugi sastojak lijeka Sebivo (navedeni su u dijelu 6.).
 • ako se liječite pegiliranim ili standardnim interferonom alfa (vidjeti “Uzimanje drugih lijekova sa Sebivom”).

Ako se navedeno odnosi na Vas, nemojte uzimati Sebivo. Porazgovarajte sa svojim liječnikom. Ako mislite da ste alergični, posavjetujte se s liječnikom.

Budite oprezni sa Sebivom

 • ako imate ili ste imali probleme s bubrezima. Vaš liječnik može, prije i tijekom liječenja, zatražiti da obavite laboratorijske pretrage da se provjeri rade li Vaši bubrezi normalno. Ovisno o rezultatima tih pretraga, Vaš liječnik Vas može savjetovati da promijenite učestalost uzimanja Sebiva.
 • ako imate cirozu jetre (ozbiljno stanje koje uzrokuje stvaranje “ožiljaka” na jetri). U tom slučaju liječnik će Vas željeti češće kontrolirati.
 • ako Vam je presađena jetra.
 • ako uzimate bilo koji lijek koji može izazvati probleme s mišićima (ako niste sigurni, porazgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom).
 • ako ste zaraženi HIV-om, imate hepatitis C ili D, ili ako se liječite nekim antivirusnim lijekom.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, prije uzimanja Sebiva obavijestite svog liječnika.

 • Sebivo može izazvati trajnu, neobjašnjivu mišićnu slabost ili bol u mišićima (miopatija). Mišićni simptomi se mogu pogoršati i postati ozbiljni te ponekad dovesti do razgradnje mišića (rabdomioliza) koja može uzrokovati oštećenje bubrega.
 • Povremeno, Sebivo može izazvati utrnulost, žmarce, bol i/ili osjećaj pečenja u rukama i/ili nogama (periferna neuropatija).

Ako osjetite bilo koji od navedenih simptoma tijekom liječenja Sebivom, odmah se javite svom liječniku.

Drugi učinci lijekova iz ove skupine

Sebivo pripada skupini lijekova (nukleozidni analozi) koji mogu dovesti do povišenja mliječne kiseline u krvi (laktacidoza) i povećanja jetre (hepatomegalija) s masnom promjenom jetre (steatoza). Laktacidoza je rijetka, ali ozbiljna nuspojava, koja ponekad može biti i smrtonosna. Laktacidoza se pojavljuje češće u žena, osobito u onih koje su izrazito pretile. Vaš liječnik će Vas redovito pratiti dok uzimate Sebivo. Ako osjetite bol u mišićima, tešku i trajnu bol u trbuhu praćenu mu čninom i povraćanjem, teško i trajno otežano disanje i umor dok uzimate Sebivo, odmah se javite svom liječniku.

Neki ljudi mogu dobiti vrlo ozbiljne simptome hepatitisa kada prestanu uzimati lijekove kao što je Sebivo. Nakon što prekinete liječenje Sebivom Vaš će liječnik pratiti Vaše zdravstveno stanje i redovito obavljati krvne pretrage radi provjere stanja jetre. Odmah obavijestite svog liječnika o bilo kojem novom ili neuobičajenom simptomu kojeg ste primijetili nakon prestanka liječenja (vidjeti “Ako prestanete uzimati Sebivo” u dijelu 3. ove upute).

Pazite da ne zarazite druge osobe

Sebivo ne smanjuje rizik od zaraze drugih osoba virusom hepatitisa B (HBV) spolnim putem ili izlaganjem zaraženoj krvi ili drugim tjelesnim tekućinama. Nikada nemojte dijeliti igle. Nemojte dijeliti osobne predmete na kojima može biti krvi ili drugih tjelesnih tekućina, poput četkica za zube ili britvica. Za sprječavanje infekcije HBV-om postoji cjepivo.

Primjena u djece

Sebivo se ne preporučuje za primjenu u djece mlađe od 16 godina.

Uzimanje drugih lijekova sa Sebivom

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Vaš liječnik ili ljekarnik mora znati ako ste uzimali druge lijekove zbog toga što neki lijekovi mogu djelovati na bubrege i zato što se Sebivo iz tijela uglavnom izlučuje putem bubrega u mokraću.

Nemojte uzimati Sebivo ukoliko upotrebljavate pegilirani ili standardni interferon alfa (vidjeti dio “Nemojte uzimati Sebivo”), jer kombinacija ovih lijekova može povećati rizik razvoja periferne neuropatije (utrnulost, žmarci i/ili osjećaj pečenja u rukama i/ili nogama). Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko se liječite interferonom.

Trudnoća i dojenje

Sebivo nemojte uzimati tijekom trudnoće, osim ako Vam to ne preporuči liječ Ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti, obavijestite svog liječnika prije nego uzmete Sebivo. Liječnik će s Vama raspraviti o mogućim rizicima uzimanja Sebiva tijekom trudnoće.

Ako imate hepatitis B i zatrudnite, porazgovarajte s liječnikom o tome kako možete najbolje zaštititi svoje dijete. Nije poznato smanjuje li Sebivo rizik od prenošenja virusa hepatitisa B na Vaše nerođeno dijete.

Nemojte dojiti tijekom liječenja Sebivom. Obavijestite svog liječnika ako dojite.

3. Kako uzimati Sebivo 

Uvijek uzmite lijek Sebivo točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Koliko Sebiva uzeti

Uobičajena doza Sebiva iznosi jednu tabletu od 600 mg jedanput na dan. Tabletu uzimajte svakoga dana u približno isto vrijeme.

Tabletu možete uzimati sa ili bez hrane. Progutajte je cijelu, s malo vode. Nemojte je žvakati, lomiti ni drobiti.

Ako imate problema s bubrezima, možda ćete Sebivo morati uzimati rjeđe. Obavijestite svog liječnika ako imate, ili ste ikada imali problema s bubrezima.

Koliko dugo uzimati Sebivo

Ne mijenjajte dozu i nemojte prestati uzimati Sebivo bez prethodnog razgovora sa svojim liječnikom. Uzimajte Sebivo svakoga dana i nastavite s lije čenjem točno onako kako Vam je propisano, osim ako Vam liječnik ne kaže drugačije. Liječnik će Vas redovito kontrolirati kako bi provjerio djeluje li Sebivo. Ako prestanete uzimati Sebivo, simptomi hepatitisa B mogu se pogoršati ili postati vrlo ozbiljni.

Ako uzmete više Sebiva nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše Sebiva, ili je tablete slučajno uzeo netko drugi, odmah se javite svom liječniku ili u bolnicu i zatražite savjet. Sa sobom ponesite pakovanje tableta i pokažite ga liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Sebivo

Ako zaboravite uzeti Sebivo, uzmite ga čim se sjetite i zatim uzmite Vašu sljedeću dozu prema uobičajenom rasporedu.

Međutim, ako je već blizu vrijeme za uzimanje sljedeće doze, izostavite propuštenu dozu i uzmite sljedeću u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. Time možete povećati mogućnost nastanka nuspojava. Ako niste sigurni što učiniti, upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Ako prestanete uzimati Sebivo

Prestanak liječenja Sebivom može dovesti do pogoršanja infekcije hepatitisom B. Sebivo nemojte prestati uzimati, osim ako Vam to ne kaže liječnik. Dok uzimate Sebivo pazite da Vam ne ponestane Sebiva.

Nakon što prekinete liječenje Sebivom, liječnik će pratiti Vaše zdravstveno stanje i redovito obavljati krvne pretrage radi provjere stanja jetre, jer se infekcija hepatitisom B može pogoršati ili postati vrlo ozbiljna nakon prestanka liječenja. Odmah obavijestite svog liječnika o bilo kojem novom ili neuobičajenom simptomu kojeg primijetite nakon prestanka liječenja.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Sebiva, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi, Sebivo može izazvati nuspojave. Učestalost se definira na sljedeći način:

vrlo često: javlja se kod više od jednog na 10 bolesnika

često:javlja se kod jednog do 10 na 100 bolesnika

manje često:javlja se kod jednog do 10 na 1.000 bolesnika

rijetko: javlja se kod jednog do 10 na 10.000 bolesnika

vrlo rijetko:javlja se kod manje od jednog na 10.000 bolesnika

nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka.

Neke manje česte nuspojave mogu biti ozbiljne:

 • trajna mišićna slabost ili bol u mišićima
 • utrnulost, žmarci, bol i/ili osjećaj pečenja u rukama i/ili nogama. Ako primijetite bilo što od navedenog, odmah se javite svom liječniku.

Sebivo može također izazvati druge nuspojave:

Česte nuspojave

 • omaglica, glavobolja
 • kašalj
 • proljev, mučnina, bol u trbuhu
 • kožni osip
 • umor
 • nalazi krvnih pretraga koji pokazuju povišene razine jetrenih enzima, amilaze, lipaze ili kreatin kinaze.

Manje česte nuspojave

 • bol u zglobovima
 • trajna mišićna slabost ili bol u mišićima (miopatija/miozitis), grč mišića
 • bol u leđima, vratu i boku
 • utrnulost, žmarci, bol i/ili osjećaj pečenja u rukama i/ili nogama ili oko usta
 • išijas (bol u donjem dijelu leđa ili kuku koja se može širiti u nogu)
 • poremećaj osjeta okusa
 • osjećaj da Vam nije dobro (opća slabost).

Učestalost nije poznata

Prijavljeni su višak mliječne kiseline u krvi (laktacidoza) i razgradnja mišića (rabdomioliza).

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Sebivo 

Sebivo morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek se ne smije upotrijebiti ukoliko je pakovanje oštećeno ili su vidljivi znakovi otvaranja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

Sebivo se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

6. Dodatne informacije 

Što Sebivo sadrži

 • Djelatna tvar je telbivudin. Svaka filmom obložena tableta sadrži 600 mg telbivudina.
 • Pomoćne tvari su: celuloza, mikrokristalična; povidon; natrijev škroboglikolat; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat; hipromeloza; titanijev dioksid (E171); talk; makrogol.

Kako Sebivo izgleda i sadržaj pakovanja

Sebivo filmom obložene tablete su bijele do blago žućkaste, ovalne, filmom obložene tablete s otisnutom oznakom “LDT” na jednoj strani.

Sebivo filmom obložene tablete su dostupne u blister pakovanjima od 28 tableta.

Način i mjesto izdavanja lijeka: na recept, u ljekarni.

Ocjenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Sebivo (600mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.