Tadalafil tablete (5 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Tadalafil i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tadalafil
 3. Kako uzimati Tadalafil
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Tadalafil
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

  1. Što je Tadalafil i za što se koristi

Tadalafil Pliva koristi se za liječenje erektilne disfunkcije i urinarnih simptoma povezanih s benignom hiperplazijom prostate. Tadalafil Pliva sadrži djelatnu tvar tadalafil koja pripada skupini lijekova koji se nazivaju inhibitorima fosfodiesteraze tipa 5.

Erektilna disfunkcija

Tadalafil Pliva 5 mg filmom obložene tablete su lijek za odrasle muškarce s erektilnom disfunkcijom koji ne mogu postići ili održati dostatno ukrućen penis za uspješnu seksualnu aktivnost.

Pokazalo se da Tadalafil Pliva značajno poboljšava sposobnost postizanja erekcije dostatne za seksualnu aktivnost. Nakon seksualne stimulacije Tadalafil Pliva pridonosi opuštanju krvnih žila u penisu i tako omogućuje dotok krvi u penis. Rezultat toga je poboljšana erektilna funkcija. Tadalafil Pliva Vam neće pomoći ako ne patite od erektilne disfunkcije.

Važno je napomenuti da Tadalafil Pliva ne djeluje ako izostane seksualna stimulacija. Vi i Vaša partnerica morate se upustiti u predigru, baš kao što biste učinili da ne uzimate lijek za erektilnu disfunkciju.

Benigna hiperplazija prostate

Tadalafil Pliva 5 mg filmom obložene tablete su lijek za urinarne simptome povezane s uobičajenim stanjem koje se naziva benigna hiperplazija prostate, a odnosi se na povećanje prostate sa starenjem.

Simptomi uključuju otežano mokrenje, osjećaj nepotpunog pražnjenja mokraćnog mjehura i češću potrebu za mokrenjem, čak i noću. Tadalafil Pliva poboljšava protok krvi do prostate i mokraćnog mjehura te opušta mišiće prostate i mokraćnog mjehura i time smanjuje simptome benigne hiperplazije prostate. Pokazalo se da Tadalafil Pliva poboljšava urinarne simptome već 1-2 tjedna nakon početka liječenja.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tadalafil 

Nemojte uzimati Tadalafil:

 • ako ste alergični na tadalafil ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
 • ako uzimate bilo koji oblik organskih nitrata ili donore dušikova oksida poput amilnitrita. To je skupina lijekova (“nitrati”) koja se koristi za liječenje angine pektoris (“bolova u prsima”). Pokazalo se da Tadalafil Pliva pojačava učinke tih lijekova. Ako uzimate bilo koji oblik nitrata ili niste sigurni, obavijestite svog liječnika (vidjeti dio „Drugi lijekovi i Tadalafil Pliva).
 • ako imate ozbiljnu srčanu bolest ili ste pretrpjeli srčani udar u posljednjih 90 dana.
 • ako ste u posljednjih 6 mjeseci pretrpjeli moždani udar.
 • ako imate niski krvni tlak ili nekontroliran visoki krvni tlak.
 • ako ste ikada izgubili vid zbog nearterijske prednje ishemijske optičke neuropatije (NAION), stanja koje se opisuje kao “očni udar”.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego što uzmete Tadalafil Pliva.

Ako imate erektilnu disfunkciju

Imajte na umu da kod seksualne aktivnosti postoji mogući rizik od srčane bolesti zbog dodatnog naprezanja kome je srce izloženo. Ako imate problema sa srcem, obavijestite svog liječnika.

Ako imate benignu hiperplaziju prostate

Budući da benigna hiperplazija prostate i rak prostate mogu imati iste simptome, Vaš će liječnik provjeriti imate li rak prostate prije početka liječenja benigne hiperplazije prostate Tadalafilom Pliva.

Tadalafil Pliva NE liječi rak prostate.

Prije uzimanja tableta, obavijestite svog liječnika ako imate:

 • anemiju srpastih stanica (poremećaj crvenih krvnih stanica)
 • multipli mijelom (rak koštane srži)
 • leukemiju (rak krvnih stanica)
 • bilo kakvu deformaciju penisa
 • ozbiljne tegobe s jetrom
 • teške tegobe s bubrezima

Nije poznato je li Tadalafil Pliva djelotvoran u bolesnika:

 • koji su bili podvrgnuti kirurškom zahvatu u zdjelici
 • kojima je djelomično ili u cijelosti uklonjena prostata i pritom su prerezani živci prostate (radikalna prostatektomija pri kojoj nisu očuvani živci)

Ako osjetite iznenadno smanjenje ili gubitak vida, PRESTANITE uzimati Tadalafil Pliva i odmah se javite svom liječniku.

Tadalafil Pliva nije namijenjen za primjenu u žena.

Djeca i adolescenti

Tadalafil Pliva nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Tadalafil

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

NEMOJTE uzimati Tadalafil Pliva ako već uzimate nitrate (vidjeti “NEMOJTE uzimati Tadalafil Pliva“).

Tadalafil Pliva može utjecati na neke lijekove ili oni mogu utjecati na djelovanje lijeka Tadalafil Pliva. Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako već uzimate:

 • alfa-blokator (primjenjuje se za liječenje visokog krvnog tlaka ili simptoma mokraćnih putova povezanih s benignom hiperplazijom prostate).
 • druge lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka.
 • inhibitor 5-alfa reduktaze (primjenjuje se za liječenje benigne hiperplazije prostate).
 • lijekove poput tableta ketokonazola (za liječenje gljivičnih infekcija) i inhibitore proteaze za liječenje AIDS-a ili HIV infekcije.
 • fenobarbital, fenitoin i karbamazepin (antikonvulzivi).
 • rifampicin, eritromicin, klaritromicin ili itrakonazol.
 • druge lijekove za erektilnu disfunkciju.

Tadalafil s pićem i alkoholom

Informacije o učinku alkohola nalaze se u dijelu 3. Sok od grejpa može utjecati na djelotvornost lijeka Tadalafil Pliva i zato ga se mora konzumirati uz oprez. Obratite se svome liječniku za dodatne informacije.

Plodnost

Kod primjene ovog lijeka u pasa primijećeno je smanjeno stvaranje sperme u testisima. Smanjena količina sperme primijećena je i u nekih muškaraca. Nije vjerojatno da će navedeni učinci prouzročiti neplodnost.

Upravljanje vozilima i strojevima

Neki muškarci koji su uzimali Tadalafil Pliva u kliničkim ispitivanjima prijavili su omaglicu. Prije vožnje ili rukovanja strojevima dobro provjerite kako reagirate na tablete.

Tadalafil sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke vrste šećera, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Tadalafil

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Tadalafil Pliva tablete namijenjene su isključivo za primjenu u muškaraca i uzimaju se kroz usta. Tabletu progutajte cijelu s malo vode. Tablete možete uzimati s hranom ili bez nje.

Erektilna disfunkcija

Preporučena doza je jedna tableta od 5 mg koja se uzima jednom na dan u približno isto doba dana.

Ovisno o Vašem odgovoru na Tadalafil Pliva, liječnik može prilagoditi dozu na 2,5 mg. Ona se uzima u obliku tablete od 2,5 mg.

Ne smijete uzimati Tadalafil Pliva češće nego jednom na dan.

Doziranje lijeka Tadalafil Pliva jednom na dan može biti korisno u muškaraca koji očekuju da će spolni odnos imati dva ili više puta na tjedan.

Ako se uzima jednom na dan, Tadalafil Pliva omogućuje postizanje erekcije uz seksualnu stimulaciju u bilo koje doba unutar 24 sata.

Važno je napomenuti da Tadalafil Pliva ne djeluje ako izostane seksualna stimulacija. Vi i Vaša partnerica morate se upustiti u predigru, baš kao što biste učinili da ne uzimate lijek za erektilnu disfunkciju.

Konzumiranje alkohola može utjecati na sposobnost postizanja erekcije i privremeno sniziti krvni tlak. Ako ste uzeli ili planirate uzeti Tadalafil Pliva, izbjegavajte prekomjernu konzumaciju alkohola (razina alkohola u krvi od 0,08 % ili više) jer to može povećati rizik od omaglice pri ustajanju.

Benigna hiperplazija prostate

Doza je jedna tableta od 5 mg koja se uzima jedanput na dan u približno isto vrijeme.

Ako imate benignu hiperplaziju prostate i erektilnu disfunkciju, doza ostaje jedna tableta od 5 mg jedanput na dan.

Ne uzimajte Tadalafil Pliva više od jedanput na dan.

Ako uzmete više lijeka Tadalafil nego što ste trebali

Obratite se svom liječniku. Mogu se javiti nuspojave opisane u dijelu 4.

Ako ste zaboravili uzeti Tadalafil

Uzmite dozu čim se sjetite, ali nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. NE smijete uzimati Tadalafil Pliva češće nego jednom na dan.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Ti učinci su obično blage do umjerene naravi.

Ako se pojavi bilo koja od sljedećih nuspojava, PRESTANITE uzimati lijek i odmah zatražite pomoć liječnika:

 • alergijske reakcije, uključujući osipe (manje česta učestalost).
 • bol u prsima – ne uzimajte nitrate i odmah zatražite pomoć liječnika (manje česta učestalost).
 • dugotrajna i potencijalno bolna erekcija nakon uzimanja lijeka Tadalafil Pliva (rijetka učestalost). Ako imate erekciju koja traje dulje od 4 sata, odmah se javite liječniku.
 • iznenadan gubitak vida (rijetka učestalost).

Prijavljene su i druge nuspojave:

Česte (kod 1 do 10 na svakih 100 bolesnika):

Manje česte (kod 1 do 10 na svakih 1 000 bolesnika):

 • omaglica
 • bol u želucu
 • zamagljen vid
 • bol u oku
 • pojačano znojenje
 • otežano disanje
 • krvarenje penisa
 • prisutnost krvi u spermi i/ili urinu
 • osjećaj lupanja srca, brzi otkucaji srca, visok krvni tlak, nizak krvni tlak
 • krvarenje iz nosa i zvonjava u ušima.

Rijetke (u 1 do 10 na svakih 10 000 bolesnika):

 • nesvjestica
 • napadaji
 • prolazan gubitak pamćenja
 • oticanje vjeđa, crvenilo očiju, iznenadno smanjenje ili gubitak sluha i koprivnjača (crvene mrlje na površini kože koje svrbe).

U muškaraca koji uzimaju Tadalafil Pliva rijetko su prijavljeni srčani i moždani udar. Većina tih muškaraca imala je tegobe sa srcem i prije uzimanja ovog lijeka.

Rijetko je prijavljeno djelomično, privremeno ili trajno smanjenje ili gubitak vida na jednom ili oba oka.

U muškaraca koji su uzimali Tadalafil Pliva prijavljene su neke dodatne rijetke nuspojave koje nisu primijećene u kliničkim ispitivanjima. Među njih se ubrajaju:

 • migrena
 • oticanje lica
 • ozbiljna alergijska reakcija koja izaziva oticanje lica ili grla
 • ozbiljni kožni osipi
 • neki poremećaji koji utječu na dotok krvi u oči
 • nepravilni otkucaji srca
 • angina
 • iznenadna srčana smrt.

Nuspojave omaglica i proljev češće su prijavljivane u muškaraca u dobi iznad 75 godina koji su uzimali Tadalafil Pliva.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. Kako čuvati Tadalafil

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenoga mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svoga ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tadalafil Pliva sadrži

Djelatna tvar je tadalafil.

Jedna 5 mg tableta sadrži 5 mg tadalafila.

Drugi sastojci su laktoza hidrat, natrijev laurilsulfat, povidon, krospovidon i natrijev stearilfumarat.

Ovojnica tablete sastoji se od poli(vinilnog alkohola), makrogola, titanijevog dioksida (E171), talka i žutog željezovog oksida (E172).

Kako Tadalafil Pliva izgleda i sadržaj pakiranja

Oker do žuta, ovalna, filmom obložena tableta. S oznakom „5“ otisnutom na jednoj i bez oznake na drugoj strani. Duljina: 8,1 mm, širina: 4,1 mm.

Tadalafil Pliva dostupan je u pakiranjima od 14, 28, 30 ili 84 filmom obloženih tableta u blisterima ili 28×1 ili 98×1 filmom obloženom tabletom u perforiranim blisterima s jediničnim dozama.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

PLIVA HRVATSKA d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25 10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25 10 000 Zagreb, Hrvatska

Teva Gyógyszergyár Zrt. (Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company) Debrecen, Pallagi út 13, H-4042, Mađarska

TEVA UK Ltd Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, UK

Teva Pharma B.V. Swensweg 5, Haarlem 2031 GA, Nizozemska

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80. , Krakow 31-546, Poljska

Teva Operations Poland Sp. z.o.o Ul. Sienkiewicza 25, Kutno 99-300, Poljska

TEVA PHARMA S.L.U. C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, Zaragoza 50016, Španjolska

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straße 3, Blaubeuren 89143, Njemačka Merckle GmbH Graf-Arco-Str. 3, Ulm 89079, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ocjenite članak

5 / 5   6

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Tadalafil tablete (5 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.