Vorikonazol Actavis prašak za otopinu za infuziju (200 mg) – Upute o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ili ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Vorikonazol Actavis i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primati Vorikonazol Actavis
 3. Kako primjenjivati Vorikonazol Actavis
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Vorikonazol Actavis
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Vorikonazol Actavis i za se koristi

Vorikonazol Actavis sadrži djelatnu tvar vorikonazol. Vorikonazol Actavis je lijek protiv gljivica. Djeluje tako da ubija ili zaustavlja rast gljivica koje uzrokuju infekcije.

Koristi se za liječenje bolesnika (odraslih i djece starije od 2 godine) s:

 • invazivnom aspergilozom (vrsta gljivične infekcije koju uzrokuje Aspergillus sp.),
 • kandidemijom (još jedna vrsta gljivične infekcije koju uzrokuje Candida sp.) u bolesnika bez neutropenije (bolesnici koji nemaju neuobičajeno mali broj bijelih krvnih stanica),
 • ozbiljnim invazivnim infekcijama vrstom Candida sp. kada je gljivica otporna na flukonazol (još jedan lijek za liječenje gljivičnih infekcija),
 • ozbiljnim gljivičnim infekcijama koje uzrokuje Scedosporium sp. ili Fusarium sp. (dva različita roda gljivica).

Vorikonazol Actavis namijenjen je za bolesnike s gljivičnim infekcijama koje se pogoršavaju i koje su možda opasne po život.

Prevencija gljivičnih infekcija u visokorizičnih primatelja transplantata koštane srži.

Ovaj se lijek smije koristiti samo pod liječničkim nadzorom.

2. Što morate znati prije nego počnete primati Vorikonazol Actavis

Nemojte primjenjivati Vorikonazol Actavis

 • Ako ste alergični na djelatnu tvar vorikonazol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Vrlo je važno da obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste uzimali bilo kakve druge lijekove, čak i one koji se dobivaju bez recepta ili biljne lijekove.

Lijekovi na sljedećem popisu ne smiju se uzimati tijekom liječenja Vorikonazolom Actavis:

 • terfenadin (koristi se za liječenje alergija)
 • astemizole (koristi se za liječenje alergija)
 • cisaprid (koristi se za ublažavanje želučanih tegoba)
 • pimozid (koristi se za liječenje duševne bolesti)
 • kinidin (koristi se za liječenje nepravilnih otkucaja srca )
 • rifampicin (koristi se za liječenje tuberkuloze)
 • efavirenz (koristi se za liječenje HIV-a) u dozama od 400 mg i višim jednom na dan
 • karbamazepin (koristi se za liječenje epileptičkih napadaja)
 • fenobarbital (koristi se kod teške nesanice i epileptičnih napadaje)
 • alkaloide ergota (npr., ergotamin, dihdroergotamin; koristi se za liječenje migrene)
 • sirolimus (koristi se kod bolesnika s presatkom organa)
 • ritonavir (koristi se za liječenje HIV-a) u dozama od 400 mg i više dva puta na dan
 • gospina trava (biljni pripravak)

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego počnete primati Vorikonazol Actavis:

 • ako ste imali alergijsku reakciju na druge azole.
 • bolujete od ili ste ikada bolovali od bolesti jetre. Ako imate bolest jetre, Vaš liječnik može vam propisati nižu dozu lijeka Vorikonazola Actavis. Vaš liječnik također mora pratiti Vašu funkciju jetre pomoću krvnih pretraga za vrijeme liječenja Vorikonazolom Actavis.
 • ako se zna da imate kardiomiopatiju, nepravilne otkucaje srca, usporen puls ili nepravilnost u elektrokardiogramu (EKG) koja se zove „sindrom produljenog QTc intervala“.

Tijekom liječenja morate izbjegavati sunčevu svjetlost i izlaganje suncu. Važno je pokriti područja kože izložena suncu i koristiti sredstvo za zaštitu od sunca s visokim zaštitnim faktorom (SPF), jer se može javiti povećana osjetljivost kože na sunčeve UV zrake. Ove mjere opreza također vrijede i za djecu.

Za vrijeme liječenja Vorikonazolom Actavis odmah recite svom liječniku ako dobijete

 • opekline od sunca
 • teški kožni osip ili mjehure na koži
 • bol u kostima

Ako vam nastanu poremećaji kože koji su gore opisani, Vaš liječnik možda će Vas uputiti dermatologu, koji nakon konzultacija može odlučiti da redovito dolazite na kontrole. Postoji mala šansa za nastajanje raka kože uz dugoročnu primjenu Vorikonazola Actavis.

Vaš liječnik mora nadzirati funkciju Vaše jetre i bubrega pomoću krvnih pretraga.

Djeca i adolescenti

Vorikonazol Actavis ne smije se davati djeci mlađoj od 2 godine.

Drugi lijekovi i Vorikonazol Actavis

Recite svom liječniku ili ljekarniku ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti neke druge lijekove.

Kada se primjenjuju istodobno s lijekom Vorikonazol Actavis, neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Vorikonazola Actavis, ali i Vorikonazol Actavis može utjecati na djelovanje drugih lijekova.

Recite svome liječniku ako uzimate sljedeći lijek, jer se mora izbjegavati istovremeno liječenje Vorikonazolom Actavis ako je to moguće:

 • ritonavir (koristi se za liječenje HIV-a) u dozama od 100 mg dva puta na dan

Recite svome liječniku ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer se mora izbjegavati istovremeno liječenje Vorikonazolom Actavis, a možda će biti potrebno i prilagoditi dozu vorikonazola:

 • rifabutin (koristi se za liječenje tuberkuloze). Ako već primate rifabutinom, morat će se kontrolirati Vaša krvna slika i nuspojave na rifabutin.
 • fenitoin (koristi se za liječenje epilepsije). Ako već primate fenitoinom, za vrijeme liječenja Vorikonazolom Actavis morat će se pratiti koncentraciju fenitoina u Vašoj krvi i možda prilagoditi doza lijeka.

Recite svome liječniku ako uzimate neki od sljedećih lijekova, jer će možda trebati prilagoditi dozu lijeka ili provjeravati imaju li oni i/ili Vorikonazol Actavis još uvijek željeni učinak:

 • varfarin i drugi antikoagulansi (primjerice, fenprokumon, acenokumarol; koriste se za usporavanje zgrušavanja krvi)
 • ciklosporin (koristi se u bolesnika s presatkom organa)
 • takrolimus (koristi se u bolesnika s presatkom organa)
 • preparate sulfonilureje (npr. tolbutamid, glipizid i gliburid) (koriste se za liječenje šećerne bolesti)
 • statini (npr. atorvastatin, simvastatin) (koristi se za snižavanje razine kolesterola)
 • benzodiazepin (primjerice midazolam, triazolam) (koriste se kod teške nesanice i strea)
 • omeprazol (koristi se za liječenje čireva)
 • oralni kontraceptivi (ako uzimate Vorikonazol Actavis istodobno s oralnim kontraceptivima, možete imati nuspojave poput mučnine i poremećaja menstruacije)
 • vinka alkaloidi (primjerice, vinkristin i vinblastin) (koriste se za liječenje raka)
 • indinavir i drugi inhibitori HIV proteaze (koriste se za liječenje HIV-a)
 • nenukleozidne inhibitore reverzne transkriptaze (npr. efavirenz, delavirdin, nevirapin) (koriste se za liječenje HIV-a) (neke doze efavirenza NE SMIJU se koristiti istovremeno s Vorikonazolom Actavis)
 • metadon (koristi se za liječenje ovisnosti o heroinu)
 • alfentanil i fentanil i drugi opijati kratkog djelovanja poput sufentanila (lijekovi protiv bolova koji se koriste za vrijeme kirurških zahvata)
 • oksikodon i drugi opijati dugog djelovanja poput hidrokodona (koristi se za ublažavanje umjerene do jake boli)
 • nesteroidni protuupalni lijekovi (primjerice ibuprofen, diklofenak) (koriste se za liječenje boli i upale)
 • flukonazol (koristi se za liječenje gljivičnih infekcija)
 • everolimus (koristi se za liječenje uznapredovalog raka bubrega kod bolesnika s presatkom organa)

Trudnoća i dojenje

Vorikonazol Actavis ne smije se koristiti tijekom trudnoće, osim ako Vaš liječnik nije tako odlučio. Žene reproduktivne dobi moraju koristiti učinkovitu kontracepciju. Odmah obavijestite svog liječnika ako ostanete trudni za vrijeme liječenja Vorikonazolom Actavis.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vorikonazol Actavis može uzrokovati zamagljen vid ili neugodnu osjetljivost na svjetlost. Ako to osjećate, nemojte voziti ili rukovati alatima ili strojevima. Recite svome liječniku ako imate te nuspojave.

Vorikonazol Actavis sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po bočici, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako primjenjivati Vorikonazol Actavis

Uvijek uzimajte ovaj lijek točno onako kako vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ako niste sigurni.

Vaš liječnik odredit će Vašu dozu ovisno o Vašoj tjelesnoj težini i vrsti infekcije koji imate.

Vaš liječnik može promijeniti Vašu dozu ovisno o Vašem stanju.

Preporučena doza za odrasle (uključujući starije bolesnike) je kako slijedi:

 • Doza tijekom prva 24 sata (Udarna doza): 6 mg/kg svakih 12 sata tijekom prva 24 sata
 • Doza nakon prvih 24 sata 24 sata (Doza održavanja): 4 mg/kg dva puta na dan

Ovisno o Vašem odgovoru na liječenje, Vaš liječnik može smanjiti dozu na 3 mg/kg dvaput dnevno.

Liječnik će možda odlučiti smanjiti dozu ako imate blagu do umjerenu cirozu jetre.

Primjena u djece i adolescenata

Preporučena doza za djecu i adolescente je kako slijedi:

Djeca u dobi od 2 do nepunih 12 godina i adolescenti u dobi od 12 do 14 godina koji imaju manju težinu od 50 kg:

 • Doza tijekom prva 24 sata (Udarna doza): 9 mg/kg svakih 12 sati tijekom prva 24 sata
 • Doza nakon prva 24 sata (Doza održavanja): 8 mg/kg dva puta na dan

Adolescenti u dobi od 12 do 14 godina koji teže 50 kg ili više; i svi adolescenti stariji od 14 godina

 • Doza tijekom prva 24 sata (Udarna doza): 6 mg/kg svakih 12 sati tijekom prva 24 sata
 • Doza nakon prva 24 sata (Doza održavanja): 4 mg/kg dva puta na dan

Ovisno o Vašem odgovoru na liječenje, Vaš liječnik može povećati ili smanjiti dnevnu dozu.

Vorikonazol Actavis prašak za otopinu za infuziju će pripremiti i razrijediti do točne koncentracije bolnički ljekarnik ili medicinska sestra (pogledajte kraj ove upute o lijeku za dodatne informacije).

Tako pripremljeni lijek ćete primati intravenskom infuzijom (u venu) najvećom brzinom od 3 mg/kg na sat tijekom razdoblja od 1 do 3 sata.

Ako Vi ili Vaše dijete uzimate Vorikonazol Actavis radi prevencije gljivičnih infekcija, liječnik Vam može prestati davati Vorikonazol Actavis ako Vi ili Vaše dijete  razvijete povezane nuspojave.

Ako ste zaboravili primiti Vorikonazol Actavis

Budući da će Vam se ovaj lijek davati pod strogim liječničkim nadzorom, nije vjerojatno da će se neka doza propustiti. Ipak, recite svome liječniku ili ljekarniku sestri ako mislite da ste propustili primiti dozu.

Ako prestanete uzimati Vorikonazol Actavis

Liječenje Vorikonazolom Actavis nastavit će se onoliko dugo koliko to preporuči Vaš liječnik, međutim, liječenje Vorikonazolom Actavis ne smije biti dulje od 6 mjeseci.

Bolesnicima s oslabljenim imunološkim sustavom ili onima s teškim infekcijama možda će btit potrebno dulje liječenje kako bi se spriječio povratak infekcije. Nakon što se Vaše stanje poboljša, možda ćete umjesto infuzije u venu ovaj lijek uzimati u obliku tableta.

Kada liječnik odredi prekid liječenja Vorikonazolom Actavis, ne biste trebali imati nikakvih nuspojava.

Ako imate dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, upitajte svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako se jave bilo kakve nuspojave, one će u većini slučajeva biti blage i prolazne. Međutim, neke mogu biti ozbiljne i zahtijevati liječničku pomoć.

Ozbiljne nuspojave – Prestanite uzimati Vorikonazol Actavis i odmah zatražite liječničku pomoć

 • osip
 • žutica; promjene u nalazima krvnih pretraga jetrene funkcije
 • pankreatitis (upala gušterače)

Ostale nuspojave

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

 • oštećenje vida (promjene vida koje uključuju zamagljeni vid, izmjene doživljaja boja, neuobičajenu netoleranciju na vizualnu percepciju svjetlosti, sljepoću za boje, poremećaje oka, halo vid, noćnu sljepoću, ljuljajuću sliku, iskrenje pred očima, vizualnu auru, smanjenu oštrinu vida, vizualnu svjetlinu, gubitak dijela uobičajenog vidnog polja, točke pred očima)
 • vrućica
 • osip
 • mučnina, povraćanje, proljev
 • glavobolja
 • oticanje udova
 • bolovi u trbuhu
 • otežano disanje
 • povišeni jetreni enzimi

Česte nuspojave (mogu se javiti u 1 na 10 osoba):

 • upala sinusa, upala desni, zimica, slabost
 • smanjen (ukjučujući i značajno smanjen) broj nekih vrsta crvenih (katkad povezano s imunitetom) i/ili bijelih krvnih stanica (katkad popraćeno temperaturom), niski broj stanica koje se nazivaju trombociti i koje pomažu u zgrušavanju krvi
 • alergijska reakcija ili prejaki imunološki odgovor
 • nizak šećer u krvi, nizak kalij u krvi, nizak natrij u krvi
 • tjeskoba, depresija, smetenost, uznemirenost, nemogućnost spavanja, halucinacije
 • napadaji, nevoljno drhtanje ili nekontrolirani pokreti mišića, trnci ili neuobičajena osjetljivost kože, povećana napetost mišića, pospanost, omaglica
 • krvarenje u oku
 • problemi sa srčanim ritmom uključujući vrlo brze otkucaje srca, vrlo spore otkucaje srca, nesvjestica
 • nizak krvni tlak, upala vene (može biti povezana sa stvaranjem krvnog ugruška)
 • akutno otežano disanje, bol u prsima, oticanje lica (usne šupljine, usana i oko očiju), nakupljanje tekućine u plućima
 • zatvor, probavne tegobe, upala usana
 • žutica, upala jetre i oštećenje jetre
 • kožni osipi koji mogu dovesti do jakog stvaranja mjehurića i ljuštenja kože karakterizirani ravnim, crvenim područjem kože koje je prekriveno malim izraslinama koje se spajaju, crvenilo kože
 • svrbež
 • gubitak kose
 • bol u leđima
 • zatajenje bubrega, krv u mokraći, promjene u testovima funkcije bubrega

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u 1 na 100 osoba):

 • simptomi nalik gripi, nadraženost i upala probavnog trakta, upala probavnog trakta koja uzrokuje proljev povezan uz antibiotike, upala limfnih žila
 • upala tankog tkiva kojim je obložena unutarnja stijenka trbuha i koja prekriva trbušne organe
 • povećani limfni čvorovi (ponekad bolni), zatajenje koštane srži, povećani broj eozinofila
 • smanjena funkcija nadbubrežne žlijezde, smanjena aktivnost štitnjače
 • poremećaj moždane funkcije, simptomi slični Parkinsonovoj bolesti, ozljeda živca s posljedičnom utrnulošću, boli, trncima ili žarenjem u šakama ili stopalima
 • smetnje ravnoteže ili koordinacije
 • oticanje mozga
 • dvoslike, ozbiljna stanja oka uključujući: bol i upalu očiju i vjeđa, neuobičajeni očni pokreti, oštećenje očnog živca s posljedičnim oštećenjem vida, oticanje optičkog diska
 • smanjen osjet dodira – poremećen osjet okusa
 • poteškoće sa sluhom, zvonjenje u ušima, vrtoglavica
 • upala određenih unutarnjih organa
 • gušterače i dvanaesnika, oticanje i upala jezika
 • povećane jetre, zatajenje jetre, bolest žučnog mjehura, žučni kamenci
 • upala zglobova,upala vena ispod kože (što može biti povezano sa stvaranjem krvnog ugruška)
 • upala bubrega, proteini u mokraći, oštećenja bubrega
 • vrlo brz puls ili preskočeni otkucaji srca, katkad s nasumičnim električnim impulsima
 • poremećaj elektrokardiograma (EKG-a)
 • povišen kolesterol u krvi, povišena ureja u krvi
 • alergijske kožne reakcije (ponekad teške), uključujući kožna stanja opasna po život koja uzrokuju bolne mjehure i rane na koži i sluzokoži, posebice u ustima, upalu kože, koprivnjaču, opekline od sunca ili tešku kožnu reakciju uslijed izlaganja svjetlosti ili suncu, crvenilo i nadraženost kože, crvenu ili ljubičastu promjenu boje kože koja može biti prouzročena niskim brojem trombocita, ekcem
 • reakcija na mjestu infuzije

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

 • prekomjerna aktivnost štitnjače
 • propadanje moždane funkcije koje je ozbiljna komplikacija jetrene bolesti
 • gubitak većine vlakana vidnog živca, zamagljenje rožnice, neželjeni pokreti oka
 • povećana osjetljivost na svjetlost popraćena mjehurićima – poremećaj u kojem imunosni sustav tijela napada dio perifernog živčanog sustava
 • problemi s ritmom ili provođenjem srca (ponekad opasni po život)
 • alergijska reakcija opsana po život
 • poremećaj u zgrušavanju krvi
 • alergijska reakcija kože (katkad ozbiljna), uključujući brzo oticanje (edem) kože, potkožnog tkiva, sluzokože i podsluzokože, svrab ili bolni dijelovi debele, crvene kože sa srebrnastim kožnim ljuskicama, nadraženost kože i sluzokože, kožna stanja opasna po život koja uzrokuju odvajanje velikih površina epidermisa, gornjeg sloja kože, od donjih dijelova kože
 • male suhe ljuskaste mrlje na koži, katkad debele sa šiljcima ili „rogovima“

Nuspojave s nepoznatom učestalošću:

 • pjege i pigmentirane mrlje

Druge značajne nuspojave čija učestalost nije poznata, ali moraju se odmah prijaviti Vašem liječniku:

 • rak kože
 • upala tkiva oko kosti
 • crvene, ljuskaste mrlje ili prstenasta oštećenja na koži koji mogu biti simptomi autoimune bolesti pod nazivom kožni eritemski lupus.

Tijekom infuzije su se manje često javile rekacije uz vorikonazol (uključujući crvenilo praćeno osjećajem užarenosti, vrućicu, znojenje, ubrzani puls i nedostatak zraka). Vaš liječnik može prekinuti infuziju ako se to dogodi.

S obzirom da je poznato da vorikonazol utječe na jetru i bubrege, Vaš liječnik mora pratiti funkciju Vaše jetre i bubrega putem krvnih pretraga. Obavijestite svog liječnika ako imate bolove u trbuhu ili ako se promijeni uobičajena konzistencija stolice.

Prijavljen je rak kože u bolesnika koji su liječeni vorikonazolom kroz duži vremenskih period.

Opekline od sunca ili teška kožna reakcija uslijed izlaganja svjetlosti ili suncu nastale su češće u djece. Ako Vi ili Vaše djetet primijetite promjene na koži, Vaš liječnik može Vas uputiti dermatologu, koji nakon pregleda može ustanoviti da je važno da ga Vi ili Vaše dijete redovito dolazite na kontrolu. Povišeni jetreni enzimi zabilježeni su češće kod djece.

Ako bilo koja od navedenih nuspojava potraje ili postane zabrinjavajuća, obavijestite svog liječnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika, ili ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Vorikonazol Actavis

Lijek čuvajeda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji iza oznake „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Jednom pripremljen za primjenu Vorikonazol Actavis mora se iskoristiti odmah, ali ukoliko je potrebno može se čuvati do 24 sata na temperaturi od 2 °C do 8 °C (u hladnjaku) ili na sobnoj temperaturi (15 °C- 25 °C). Pripremljen za primjenu Vorikonazol Actavis treba se daljnje razrijediti kompatibilnom infuzijskom otopinom prije primjene. (Molimo vidjeti na kraju ove upute o lijeku za dodatne informacije).

Nakon razrjeđivanja, otopine se mogu pohraniti do 48 sati na 2°C – 8°C (u hladnjaku) ili do 24 sata pri 15-25°C (sobna temperatura).

S mikrobiološkog stanovišta, lijek se mora primijeniti odmah nakon rekonstitucije ili razrjeđenja. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme čuvanja i uvjeti čuvanja lijeka prije primjene na odgovornost su korisnika i obično ne bi smjeli biti dulji od 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C (u hladnjaku), osim ako rekonstitucija i otapanje nisu provedeni u kontroliranim i validiranim aseptičkim uvjetima.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

 • Djelatna tvar je vorikonazol.
 • Ostali sastojci su hidroksipropilbetadeks, argininklorid, natrijev hidroksid (za podešavanje pH), koncentrirana kloridna kiselina (za podešavanje pH).

Jedna bočica sadrži 200 mg vorikonazola što odgovara koncentraciji otopine 10 mg/ml nakon što je bolnički ljekarnik ili medicinska sestra pripreme prema uputama (vidjeti informacije na kraju ove upute).

Kako Vorikonazol Actavis izgleda i sadržaj pakiranja

Vorikonazol Actavis je bijeli ili gotovo bijeli prašak za otopinu za infuziju koji je dostupan u staklenim bočicama za jednokratnu uporabu volumena 30 ml.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač
Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Actavis Group PTC efh.
Reykjavíkurvegi 76-78
220 Hafnarfjörður
Island

Proizvođač
Actavis Italy S.p.A.,Nerviano
Plant Via Pasteur 10
20014 Nerviano (Milan)
Italija

i

S.C.Sindan-Pharma S.R.L.
11th Ion Mihalache Blvd.
011171 Bukurešt 1
Rumunjska

Predstavnik nositelja odobrenja za RH
Pharma Vigil
VI Oranički odvojak 2
10 000 Zagreb, Hrvatska
TEL: 0038513890676

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Danska – Voriconazol Actavis
Austrija – Voriconazol Actavis 200 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionlösung
Bugarska – Вориконазол Актавис 200 mg прах за инфузионен разтвор
Hrvatska – Vorikonazol Actavis 200 mg prašak za otopinu za infuziju
Češka Republika – Vorikonazol Actavis 200 mg
Finska – Voriconazol Actavis
Island – Voriconazol Actavis
Irska – Voriconazole Actavis 200 mg Powder for solution for infusion
Norveška – Voriconazol Actavis
Poljska – Voriconazole Actavis
Rumunjska – Voriconazol Actavis 200 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă
Slovačka – Voriconazole Actavis 200 mg
Slovenija – Vorikonazol Actavis 200 mg prašek za raztopino za infundiranje
Ujedinjeno Kraljevstvo – Voriconazole Actavis 200 mg Powder for Solution for Infusion

Način i mjesto izavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Vorikonazol Actavis prašak za otopinu za infuziju (200 mg) – Upute o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.